Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu internetowego www.theclue.pl. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. The clue to serwis internetowy, dostępny pod adresem theclue.pl, którego właścicielem jest Michał Chlewiński, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą: KBR Michał Chlewiński, z siedzibą w Katowicach, przy ul. 3 Maja 6-8/3, 40-096 Katowice, NIP: 6443377623. Adres do korespondencji: KBR Michał Chlewiński, ul. 3 Maja 6-8/3, 40-096 Katowice.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Michała Chlewińskiego, prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą: KBR Michał Chlewiński, z siedzibą w Katowicach, w szczególności za pośrednictwem serwisu internetowego The Clue oraz korzystanie przez Użytkowników z tego Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania innych umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez Serwis ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 4. Prawa autorskie do Serwisu należą w całości do Michała Chlewińskiego, prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą KBR Michał Chlewiński z siedzibą w Katowicach lub do podmiotów zależnych, bądź powiązanych.

§ 2 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin, spełniający wymagania opisane w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o prawach konsumenta oraz innych wiążących ustawach.
 2. Rezerwacja – oświadczenie woli skorzystania z Usługi rozrywkowej w określonym terminie, dokonane za pośrednictwem Systemu rezerwacyjnego.
 3. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem: theclue.pl, prowadzony przez Usługodawcę w ramach którego świadczone są usługi związane z organizacją czasu wolnego oraz jest udostępniany System rezerwacyjny, za pomocą którego Użytkownik dokonuje Rezerwacji.
 4. System rezerwacyjny – formularz, w którym Użytkownik podaje obligatoryjnie swój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, rodzaj rezerwowanej Usługi rozrywkowej, liczbę korzystających osób, oraz dokonuje wyboru terminu świadczenia Usługi rozrywkowej, wspierający proces dokonywania Rezerwacji.
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Użytkownikiem a Usługodawcą na mocy niniejszego Regulaminu.
 6. Umowa końcowa – umowa o świadczenie usług, której przedmiotem jest Usługa rozrywkowa świadczona przez Usługodawcę.
 7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu przez Usługodawcę.
 8. Usługa rozrywkowa – usługa, w ramach której Usługobiorcy korzystają z jednego z pomieszczeń udostępnianych przez Usługodawcę i wykonują określone, nieujawnione zadania, w celu wydostania się z pomieszczenia w określonym czasie. Skuteczność Usługi nie jest w żadnym wypadku uzależniona od wykonania zadań lub wydostania się z pomieszczenia.
 9. Usługobiorca – Użytkownik, który dokonał prawidłowej i wiążącej Rezerwacji.
 10. Usługodawca – KBR Michał Chlewiński, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą: KBR Michał Chlewiński, z siedzibą w Katowicach, przy ul. 3 Maja 6-8/3, 40-096 Katowice, NIP: 6443377623. Adres do korespondencji: KBR Michał Chlewiński, ul. 3 Maja 6-8/3, 40-096 Katowice. Adres e-mail: ratusz@thecluetown.pl
 11. Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu, niezależnie od faktu zmierzania do zawarcia Umowy lub Umowy końcowej.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkowników wiążą także Usługobiorców.
 2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne dla każdego Użytkownika.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną („Umowę”). Z chwilą Rezerwacji Użytkownik składa Usługodawcy propozycję zawarcia Umowy końcowej, której przedmiotem jest zapewnienie świadczenia Usługi rozrywkowej w określonym terminie. Umowa końcowa zostaje zawarta między Usługobiorcą a Usługodawcą z chwilą przyjęcia oferty, tj. potwierdzenia uczestnictwa w formie elektronicznej przez Usługodawcę. Rezerwacja dokonana za pomocą Serwisu jest bezpłatna, obejmuje jednak odpłatną Usługę rozrywkową, której cena jest wskazana w Serwisie i potwierdzona w przyjęciu oferty i może być uiszczona w lokalu przedsiębiorstwa, za pomocą przelewu na rachunek bankowy albo za pomocą płatności elektronicznych.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Serwisu, które powinien spełniać Użytkownik to:
 5. urządzenie końcowe podłączone do sieci Internet, spełniające następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 9 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java Script i Flash; minimalna rozdzielczość ekranu 640x480 pixeli oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§4 Postanowienia dotyczące Użytkowników

 1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które posiadają co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji i niezawarcia Umowy końcowej w przypadku stwierdzenia, że Rezerwacji dokonała osoba niespełniająca wymogów Regulaminu.
 3. Osoby fizyczne, w celu Rezerwacji powinny wypełnić formularz rejestracyjny w Systemie rezerwacyjnym poprzez podanie: adres e-mail, imienia i nazwiska osoby rezerwującej, numeru telefonu, rodzaju rezerwowanej Usługi rozrywkowej (wybranego przez grupę pokoju), liczbę korzystających osób oraz wybranego terminu świadczenia Usługi rozrywkowej.
 4. Adres e-mail zostanie wykorzystany do powiadomienia o przyjęciu oferty oraz do przesyłania informacji handlowych tylko w przypadku wyrażenia stosownej chęci przez Użytkownika.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w Systemie rezerwacyjnym, w szczególności danych dotyczących Usługobiorców i współkorzystających z Usługi rozrywkowej osób.

§ 5 Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik może dokonać rozwiązania Umowy bez zachowania wypowiedzenia poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu. Po opuszczeniu Serwisu Użytkownik powinien usunąć przechowywane na swoim urządzeniu końcowym pliki cookies, utworzone przez Serwis.
 2. Rozwiązanie Umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub Usługobiorcy w celach marketingowych lub przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy e-mail przez Usługodawcę, jeżeli Użytkownik lub Usługobiorca wyraził uprzednio zgodę.
 3. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Usługobiorcy, w przypadku dokonania płatności elektronicznej lub przelewu na rachunek bankowy i tym samym zawarcia Umowy końcowej na odległość, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Usługobiorca może jednak zrezygnować z Rezerwacji bez prawa zwrotu uiszczonej kwoty lub przekazać Rezerwację innemu Usługobiorcy – w tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: ratusz@thecluetown.pl najpóźniej 24 godziny przed terminem świadczenia Usługi rozrywkowej.
 4. W przypadku wyboru opcji płatności gotówką w lokalu przedsiębiorstwa, niestawienie się Usługobiorcy w określonym terminie poczytywane jest jako jednostronne oświadczenie woli rozwiązania zawartej między Usługobiorcą a Usługodawcą umowy na odległość. W takiej sytuacji Usługodawca podejmie niezwłocznie czynności w celu uzyskania zaspokojenia roszczenia o zapłatę lub przyjmie w milczący, dorozumiany sposób to oświadczenie, przez odstąpienie od dochodzenia należności. Przyjęcie, iż taka zgoda została udzielona, może nastąpić po 30 dniach od dnia następującego po dniu zarezerwowanej Usługi rozrywkowej, w przypadku niepodjęcia jakichkolwiek czynności przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia Umowy końcowej Usługobiorcy w trybie natychmiastowym w każdym czasie w przypadku stwierdzenia działania niezgodnego z postanowieniami niniejszego regulaminu lub naruszenia przepisów prawa, pozostającego w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu, a także z ważnych przyczyn, w szczególności gdy Usługobiorca, po uprzednim wezwaniu przez Usługodawcę, nie spełnia swoich zobowiązań umownych wobec Usługodawcy. Od stosownego oświadczenia woli przysługuje Usługobiorcy odwołanie w trybie postępowania reklamacyjnego oraz na zasadach ogólnych.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę jako administratora danych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w zakresie danych podanych przy Rejestracji.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w Regulaminie, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca oświadcza, że zbiór danych osobowych pozyskanych w trakcie prowadzenia działalności stanowi zarejestrowany przez GIODO zbiór danych osobowych.
 3. Usługodawca umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, usunięcia danych z bazy oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
 4. Usługodawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 5. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Usługodawcy w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

§ 7 Cookies

 1. Serwis może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, w tym również narzędzi remarketingu, np. Google AdSense. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze Użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie Usługodawca może śledzić adresy internetowe domen odwiedzających użytkowników. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby Użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.
 2. W Serwisie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów Użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

§ 8 Zasady odpowiedzialności

 1. Usługodawca podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Serwisu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
 2. Usługodawca zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu – każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 24 godziny. O każdej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany.
 3. W przypadku wystąpienia przerwy w działaniu Serwisu Rezerwacji dokonywać można telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.

§ 9 Przyjmowanie płatności

 1. Usługa rozrywkowa jest usługą odpłatną.
 2. Koszt Usługi rozrywkowej jest wskazany w Serwisie w zakładce Cennik. Cena za świadczenie Usługi rozrywkowej jest uzależniona od liczby zarezerwowanych Usług rozrywkowych, ich rodzaju (pokoju) i jest wskazana w Systemie rezerwacyjnym oraz w wiadomości potwierdzającej Rezerwację. Wskazana cena to zawsze jest zawsze kwotą ostateczną (brutto).
 3. Płatność jest dokonywana przez Usługobiorcę po dokonaniu Rejestracji na Wydarzenie w formie przedpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy za pomocą:
 1. Płatności elektronicznych – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (tPay.com) z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań ­– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437 – krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem nr IP27/2014.
 2. Przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy: KBR Michał Chlewiński 34 2490 0005 0000 4500 4893 3356.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do dokonania płatności przed rozpoczęciem świadczenia Usługi rozrywkowej, w rozsądnym terminie umożliwiającym zaksięgowanie dokonania płatności przez podmiot wymieniony w ust. 1. Termin ten może być uwarunkowany przez czynniki, na które Usługodawca nie ma wpływu.
 4. W przypadku gdy na 15 minut przed rozpoczęciem świadczenia Usługi rozrywkowej Usługodawca nie poweźmie informacji o zaksięgowaniu wpłaty Usługobiorcy, zażąda od niego uiszczenia pełnej ceny Usługi rozrywkowej w gotówce w kasie lokalu przedsiębiorstwa, pod rygorem odmowy rozpoczęcia świadczenia Usługi rozrywkowej. Wszelkie nadpłaty zostaną zwrócone na konto Usługobiorcy, po potrąceniu opłat i prowizji, które poniósł Usługodawca. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.
 5. Pomiot, o którym mowa w ust. 1, potwierdzi niezwłocznie fakt zaksięgowania wpłaty Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Niezależnie od powyższych opłatę za Usługę rozrywkową można wnieść gotówką w kasie w lokalu przedsiębiorstwa Usługodawcy przed rozpoczęciem korzystania z Usługi rozrywkowej.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik oraz Usługobiorca mogą złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Umowy oraz Umowy końcowej.
 2. Reklamację dotyczącą usług objętych Umową można złożyć w formie elektronicznej za pomocą adresu poczty elektronicznej Usługodawcy ratusz@thecluetown.pl lub formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie.
 3. Reklamację dotyczącą usług objętych Umową końcową należy wnieść w formie pisemnej na adres: The Clue, ul. 3 Maja 6-8/3, 40-096 Katowice.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz numer rezerwacji w przypadku reklamacji opisanej w ust. 3.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który nie może być krótszy niż 3 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu. Rezerwacje dokonane przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.